Chương trình Giáo dục Đạo đức

Trường Quốc tế Singapore đã thiết kế và giảng dạy trong toàn trường. Chương trình Giáo dục Đạo đức bao gồm hai mươi giá trị đạo đức nhằm hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh .

Học sinh được học về các giá trị đạo đức là nền tảng để hướng các em trở thành những công dân toàn cầu và có trách nhiệm xã hội.

Biết tôn trọng là giáo trị đạo đức bao quát chung nhất cho toàn trường. Viêc tất cả học sinh học về sự tôn trọng là rất thiết yếu trong môi trường học tập quốc tế đa văn hóa.

Với nhiều cách thức và mức độ tiếp cận khác nhau, giáo viên xây dựng bài giảng giới thiệu từng giá trị đạo đức, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa và sự ảnh hưởng của giá trị đạo đức đó trong cách ứng xử, giao tiếp.

Chương trình Giáo dục Đạo đức giúp học sinh phát triển toàn diện và trang bị cho các em hành trang cần thiết để thành công trong tương lai. Nhà trường mong muốn đào tạo và phát triển học sinh thành những cá nhân có phẩm chất tốt, những con người sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội trong tương lai.

vn-viture-proggrame