Hệ thống Quản trị

Mô hình Quản trị Hệ thống Giáo dục của KinderWorld được thiết kế để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục bằng việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và cho phép các trường đưa ra một tiếng nói chung trong việc định hướng và hoạch định kế hoạch của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld.

Mỗi cấp quản trị bao gồm các chuyên gia có trình độ, được lựa chọn dựa trên vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Các cấp quản trị bao gồm: Hội đồng Quản lý Giáo dục, Hội đồng Quốc gia, Ban Học thuật và Ban Quản trị các trường.

Các cấp quản trị này phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm hỗ trợ và tư vấn cho Hội đồng quản trị của Tập đoàn trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn và định hướng giáo dục cho tất cả các trường thuộc hệ thống Tập đoàn KinderWorld tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia khác.