Bản tin tháng 12/2023 & tháng 1/2024

Bản tin tháng 12/2023 và tháng 1/2024 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.
Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Cần Thơ trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024 như sau:

SIS@Can Tho – Newsletter of December 2023,January 2024 – VN – Vetted By Tuyet

SIS@Can Tho – Newsletter of December 2023,January 2024 – EN – Vetted By Tuyet